T1

Det overordnede mål for køreuddannelsen til køretøjskategori B er :


1) at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, du som bilister møder i færdslen, samt give dig viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i

denne forbindelse,


2) at give dig en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at du kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og miljøet,


3) at give dig forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på

kørefærdigheden, således at du fuldt ud kan udnytte dine evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger,


4) at give dig færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for dig selv og andre,


5) at bidrage til, at du bliver hensynsfulde og ansvarsbevidste bilister,


6) at give dig viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særlig i forholdet til den øvrige færdsel, og


7) at give dig viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel under hensyntagen til sikker

kørsel.


1. BILENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER


Du skal have en sådan viden om bilens indretning og udstyr og en forståelse af bilens funktioner, at det letter indlæringen af en korrekt behandling af bilen og en sikker udførelse af de forskellige manøvrer.


Du skal være bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om bilens udstyr, så du selv kan konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, der har betydning for færdselssikkerheden.


Du skal have en viden om køretøjet og dets betjening, at du kan konstatere forhold af betydning for sikkerheden og miljøet.


Du skalvære bekendt med lovbestemmelser om de vigtigste administrative dokumenter i forbindelse med bilens benyttelse.